• Dziedzictwo kultury i przyrody
  Dziedzictwo kultury i przyrody
 • Usługi turystyczne
  Usługi turystyczne
 • Turystyka aktywna
  Turystyka aktywna
 • Kultura
  Kultura
 • Sztuka
  Sztuka
 • Warmiński styl
  Warmiński styl
 • Przewodnik po Warmii
  Przewodnik po Warmii

Sylwetki laureatów konkursu "Przyjaciel Warmii" 2018

Statuetką "Przyjaciel Warmii 2018" zostali uhonorowani:

Śp. Bogusława Chorostian – historyk sztuki, kustosz Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku w latach 1963-1987, kierownik tejże placówki w latach 1969-1970. Na stałe wpisała się w historię Warmii, Mazur i Powiśla. Przez blisko 56 lat mieszkała na fromborskim wzgórzu katedralnym, dzieliła się swoja wiedzą, wiarą i miłością do historii Fromborka i Warmii, Kościoła i Polski pracując m.in. jako przewodnik. Autorka wielu prac naukowo - popularyzatorskich oraz artykułów i wierszy o Fromborku publikowanych w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych.
Za swoją działalność odznaczona m.in. Srebrną Odznaką Honorową „Zasłużonym dla Warmii i Mazur”, Złotą Odznaką „Za Opiekę nad Zabytkami” oraz Brązowym Krzyżem Zasługi.

Pani Bogusława Chorostian zmarła w czerwcu 2019 r.

Dr Jacek Szubiakowski – dyrektor Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego. Pracownik Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na Wydziale Matematyki i Informatyki. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce fizyki molekularnej oraz historii nauki. Jest autorem wielu prac naukowych publikowanych w czasopismach o międzynarodowym zasięgu. Współautor wystawy „Kopernik 1473-1543” przetłumaczonej na 7 języków. Przeprowadził wykłady dotyczące Kopernika, jego tablicy astronomicznej oraz związków z Warmią w Chinach, Francji, Niemczech, Rosji, Ukrainie, Finlandii, Chorwacji. Prezentował postać Kopernika w programach ogólnopolskich.

Czytaj więcej: Sylwetki laureatów konkursu "Przyjaciel Warmii" 2018

Laureaci uhonorowani statuetką "Przyjaciel Warmii"

Honorowy Tytuł "Przyjaciel Warmii"

Przyznawany jest osobom i instytucjom, które swą działalnością wnoszą wkład w rozwój Warmii, w kształtowanie tożsamości regionalnej jej mieszkańców oraz których działalność przyczynia się do gospodarczego, turystycznego i kulturalnego rozwoju naszego regionu.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Stowarzyszenia: Regulamin.

Sylwetki laureatów opisane zostały w osobnych artykułach: 20182017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 i wcześniej.

Laureaci w poszczególnych latach:

Statuetką "Przyjaciel Warmii 2018" zostali uhonorowani:

 • dr hab. Izabela Lewandowska
 • dr Jacek Szubiakowski
 • Krystyna Szter
 • Karl Heiz Finkemeyer
 • Andrzej Małyszko
 • Piotr Gursztyn
 • Jacek Protas
 • śp. Bogusława Chorostian

Statuetką "Przyjaciel Warmii 2017" zostali uhonorowani:

 • Wojciech Śrutkowski
 • Gabriela Teofilak i Mirosław Teofilak
 • Andrzej Pilski
 • Małgorzata Jackiewicz-Garniec
 • Wojciech Jaroszka
 • Anastazja Fietisowa
 • Wojciech Zendrowski

Statuetką "Przyjaciel Warmii 2016" zostali uhonorowani:

Sylwetki laureatów konkursu "Przyjaciel Warmii" 2017

Kapituła tytułu "Przyjaciel Warmii", która obradowała we wrześniu 2018 r., na swym posiedzeniu zapoznała się z nadesłanymi zgłoszeniami kandydatur i po wnikliwej analizie postanowiła uhonorować: Wojciecha Śrutkowskiego, Gabrielę Teofilak i Mirosława Teofilak, Andrzeja Pilskiego, Małgorzatę Jackiewicz – Garniec, Wojciecha Jaroszka, Anastazję Fietisową, Wojciecha Zendrowskiego.
 
Sylwetki wyróżnionych:
 
Wojciech Śrutkowski – mieszkaniec Olsztyna, były dziennikarz Gazety Olsztyńskiej, obecnie prowadzi wydawnictwo WERS. Dzięki jego inicjatywie od 1998 roku ukazuje się Kalendarz Olsztyński, w którym zawarte są bogate dzieje Olsztyna i Warmii. W jego wydawnictwie ukazało się dotychczas 105 tytułów książkowych promujących Warmię i Mazury.

Gabriela Teofilak i Mirosław Teofilak - osoby bardzo zasłużone dla kultury Dobrego Miasta oraz regionu Warmii i Mazur. Związani zawodowo i społecznie z Dobrym Miastem od 1990 roku. Animatorzy kultury, stale obecni w życiu miasta. Członkowie Stowarzyszenia „Świąteczna Kapela”, które we współpracy m.in. z Lokalną Grupą Działania Warmiński Zakątek zorganizowało wiele koncertów. Członkowie Kapeli mieli szczęście śpiewać z Krystyną Prońko, Sławą Przybylską i Czerwonym Tulipanem.

Czytaj więcej: Sylwetki laureatów konkursu "Przyjaciel Warmii" 2017

Sylwetki laureatów konkursu "Przyjaciel Warmii" 2016

Dr Jerzy Sikorski – jeden z najwybitniejszych historyków regionalistów, jego dokonania, prezentacja przeszłości Warmii, a w szczególności zgłębianie historii życia Mikołaja Kopernika, zapewniły mu stałe miejsce w historiografii warmińskiej. Dzięki jego wskazówkom odnaleziono grób Mikołaja Kopernika we Fromborku. Autor oraz redaktor naukowy szeregu specjalistycznych wydawnictw oraz pozycji popularnonaukowych. Początki jego pracy zawodowej były związane z muzealnictwem – z Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku i z Muzeum Warmińskim na zamku w Lidzbarku Warmińskim. W 1963 rozpoczął pracę w Ośrodku Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, pełnił także funkcję dyrektora tej placówki. W późniejszym okresie dyrektor Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. W urzędzie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przepracował ponad 20 lat. Jest członkiem rozmaitych towarzystw i laureatem wielu nagród i odznaczeń.

Małgorzata Ofierska – mgr. Ekonomii SGH w Warszawie. Prezes LGD „Warmiński Zakątek”, prezes związku Lokalne Grupy Działania Warmii i Mazur. Związana z LGD od początku jego istnienia – 2006 r. Specjalista ds. realizacji programów unijnych. Ekspert w pisaniu projektów o dofinansowanie zewnętrzne. Obdarzona wszechstronna wiedzą z zakresu tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych, wiosek tematycznych. Doradca biznesowy, specjalista ds. finansowania firm, powstawania i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. Koordynatorka kilkudziesięciu projektów unijnych.

Czytaj więcej: Sylwetki laureatów konkursu "Przyjaciel Warmii" 2016

Sylwetki laureatów konkursu "Przyjaciel Warmii" 2015

Profesor Zbigniew Puchajda – obecnie Prezes Zarządu Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, a także Przewodniczący Rady Naukowej Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie. Przez wiele lat aktywnie uczestniczył  w międzynarodowej współpracy naukowej i dydaktycznej. Wydał 6 monografii i ponad 250 artykułów naukowych. Propagując wiedzę o Warmii i Mazurach, szczególną kwestią dla Profesora były działania zmierzające do wydania nowej, uzupełnionej edycji Słownika Biograficznego Warmii Mazur i Powiśla autorstwa Tadeusza Orackiego.

Zespół regionalny Węgojska Strużka – powstał w 2005 r. z inicjatywy Pani Teresy Kacperskiej. Repertuar zespołu to piosenki warmińskie, biesiadne, partyzanckie i kościelne, ale także gadki warmińskie, inscenizacje obrzędów i tradycji. Do zespołu należy 20 osób w wieku od 6 do 57 lat.

Dr Edmund Kurowski – dokumentalista historii i dziejów Fromborka. Autor Monografii Fromborka wydanej w 2000 r. Historyk z wykształcenia i zamiłowania. Autor wielu artykułów dotyczących Fromborka

Jerzy Szczudlik – pisarz, dramaturg i poeta mieszkający i tworzący w warmińskim Łupstychu w gminie Gietrzwałd. Autor zbiorów opowiadań powieści i dramatów, a także wierszy, tekstów piosenek, bajek dla dzieci.

Czytaj więcej: Sylwetki laureatów konkursu "Przyjaciel Warmii" 2015

Sylwetki laureatów konkursu "Przyjaciel Warmii" (2014)

Andrzej Zieliński

Swoją przygodę z malarstwem rozpoczął podczas lat młodzieńczych jako pracownik cywilny w wojsku, gdzie kształcił się pod okiem płk Zdzisława Walczaka, który prowadził szkółkę dla początkujących malarzy. To właśnie tam Pan Zieliński odkrył w sobie zdolności plastyczne i malarskie. W roku 1976 r. utworzył  Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, które skupiało w swoich szeregach braniewskich artystów i malarzy.
Jest współorganizatorem braniewskich plenerów malarskich, na które zjeżdżali się artyści z całej Polski. Pan Andrzej specjalizuje się w obrazach olejnych i akwarelach  chętnie uwieczniając na nich piękno Ziemi Warmińskiej, jej przeurocze pejzaże, jak też obiekty architektury, szczególnie obiekty Fromborka i Braniewa.  W trakcie swojej długoletniej pracy artysta stworzył bardzo wiele prac malarskich eksponowanych na wystawach w kraju i za granicą. Jego prace zostały wykorzystanie przy tworzeniu albumu „Zabytki powiatu braniewskiego w akwarelach” powstałego z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Braniewie i Stowarzyszenia „Dom Warmiński”. Artysta jest zaangażowany w wiele przedsięwzięć o charakterze charytatywnym i społecznym na terenie Powiatu Braniewskiego. Jako członek Klubu Turystycznego PTTK „Figa” w Braniewie oraz Towarzystwa Miłośników Braniewa artysta zajmuje się m.in. budzeniem umiłowania Braniewa, potrzebą ochrony zabytków tego miasta, przybliżaniem mieszkańcom bogatych wartości historycznych i kulturowych, ochroną przed zniszczeniem braniewskich zabytków ocalałych po II wojnie światowej, popularyzacją wartości krajoznawczych, kulturowych i niezwykle bogatej historii Braniewa i regionu.

Czytaj więcej: Sylwetki laureatów konkursu "Przyjaciel Warmii" (2014)