• Dziedzictwo kultury i przyrody
  Dziedzictwo kultury i przyrody
 • Usługi turystyczne
  Usługi turystyczne
 • Turystyka aktywna
  Turystyka aktywna
 • Kultura
  Kultura
 • Sztuka
  Sztuka
 • Warmiński styl
  Warmiński styl
 • Przewodnik po Warmii
  Przewodnik po Warmii

List Kopernika do Bernarda Wapowskiego

Czcigodnemu Panu Bernardowi Wapowskiemu, kantorowi i kanonikowi katedralnemu w Krakowie, sekretarzowi Jego król. Mości Króla Polskiego.

Kiedyś mi niedawno temu, najlepszy Bernardzie, przesłał dziełko o ósmej sferze, wydane przez Jana Wernera z Norymbergi, o którym wspominasz, że jest zachwalane przez wielu, upraszała mię Wielebność Twoja, ażebym Ci także i moje o nim zdanie objawił. Co niezawodnie uczyniłbym tym chętniej, im przychylniej i korzystniej można by je zalecać. Tu jednak mógłbym pochwalić jedynie pracę i usiłowanie autora, mimo że Arystoteles ostrzega, iż badacze powinni być wdzięczni nie tylko tym, którzy utwory ich wychwalają, ale także i tym, którzy błędy wytykają, ponieważ w ten sposób przysługują się chcącym prawdę wyśledzić. Poza tym niewiele bywa użyteczna krytyka, lecz owszem bezowocna, ponieważ zarozumialcy wolą raczej przyganiać, aniżeli tworzyć, dlatego obawiam się, ażeby mi kto nie zarzucił, że kogo innego ganię, kiedy tymczasem sam nic lepszego nie daję. Toteż chciałbym ten przedmiot, tak jak jest, trosce innych pozostawić i Wielebność Twoją upraszać, ażeby zechciała poprzestać na ogólnej odpowiedzi.

Czytaj więcej: List Kopernika do Bernarda Wapowskiego

List Kopernika do ks. Albrechta

Jaśnie oświecony Książę, Miłościwy Panie!

Wczoraj dopiero otrzymałem od Jana Benedykta, doktora Jego Mości Króla polskiego list, a na moje pismo odpowiedź, odnoszącą się do szacownego Jerzego Kunhaim, rządcy w Tapiau. Ponieważ list ten nie zawiera nic obcego tej sprawie, przeto posyłam go Waszej Książęcej Mości w oryginale, a z niego dowie się Wasza Książęca Mość o radzie i o zdaniu tego doktora. Gdybym do rad tych mógł dodać jeszcze co korzystnego, ażebym dobremu Panu, rządcy Waszej Książęcej Mości, mógł być pomocny do przywrócenia zdrowia, nie szczędziłbym żadnego trudu i starania, ażeby przysłużyć się Waszej Książęcej Mości, któremu usilnie się polecam Waszej Książęcej Mości

oddany sługa
Mikołaj Kopernik

W Fromborku, 21 czerwca 1541 r.

Adres: Jaśnie Oświeconemu i Jaśnie Wielmożnemu lbrechtowi z Bożej łaski Margrabi Brandenburskiemu w Prusach.

List Kopernika do kapituły warmińskiej

Czcigodni i zacni Panowie, szanowni Zwierzchnicy!

Już dnia wczorajszego dowiedziałem się od Najprzewielebniejszego Pana o tym, co Wasze Wielebności piszecie w sprawie przygotowań do gościny: otóż wszystko jest już przysposobione, czyby przyjęcie to miało przypadać na dzień postny, czy też na mięsny. List pana Greusinga skłonił mnie do spiesznego wyjazdu z Olsztyna; tamtejszy burgrabia przyjęty wraz ze mną w Lidzbarku Warmińskim, dokładniejszą otrzymał wiadomość, że nie może się nazbyt użalać na odmowę wymiaru sprawiedliwości. Najprzewielebniejszy Pan (biskup) polecił mi przestrzec Wasze Wielebności co do odpowiedzi panu Wielkiemu Mistrzowi (Krzyżaków), jeżeliby listy nie były jeszcze wysłane, ażeby w egzemplarzu posłanym przez Jego Przewielebność dodane zostało to zastrzeżenie „ażeby święta sprawiedliwość nie była tamowana", dla tym pewniejszego zapobieżenia szyderczemu i przewrotnemu tłumaczeniu przez nich tego listu. Jego przewielebność otrzymał również świeże wiadomości, że Moskwa z królem pokój zawarła, na jakich zaś warunkach to nastąpiło, spodziewa się biskup lada chwila dowiedzieć. Tak więc cała dufność naszych sąsiadów (Krzyżaków) już runęła. Polecam się Waszym Wielebnościom.

Z Melzaku, dnia 22 października 1518 r.
Mikołaj Kopernik

PS Stąd także oddalę się jak zdołam najrychlej.

Adres: Czcigodnym i zacnym panom, prałatom, kanonikom i kapitule Kościoła Warmińskiego, panom i zwierzchnikom swoim najszanowniejszym.

Listy Kopernika do biskupa Jana Dantyszka

I LIST DO BISKUPA DANTYSZKA

Najprzewielebniejszy w Chrystusie Ojcze i Panie miłościwy!
Dzisiaj za przyzwoleniem i zgodą Waszej Przewielebności objąłem od Kapituły w posiadanie kanonię i prebendę, opróżnione przez śmierć świętej pamięci Feliksa (Reicha) dla pana Rafała Konopackiego, za co dzięki składam Waszej Przewielebności wraz z panem wojewodą pomorskim, swoim opiekunem, jak to się należy. Pragnę i staram się polecić usilnie Waszej Przewielebności, któremu na usługi się oddaję.

Waszej Przewielebności zupełnie oddany
Mikołaj Kopernik

Z Fromborka, dnia 11 marca 1539 r.

Adres: Najprzewielebniejszemu w Chrystusie Ojcu i Panu, Janowi, z Bożej łaski Biskupowi Warmińskiemu, Panu mojemu miłościwemu.


II LIST DO BISKUPA DANTYSZKA

Przewielebny w Chrystusie Ojcze i Panie najłaskawszy!
Spełniłem już to, czego żadną miarą nie należało mi pominąć i sądzę, że uczyniłem zadość żądaniu Waszej Przewielebności. Co zaś do zapytania, jak długo żył świętej pamięci niegdyś Łukasz Waczenrodt, poprzednik Waszej Przewielebności, a mój wuj, odpowiadam, iż żył lat 64 i 5 miesięcy, że na biskupstwie zostawał 23 lata, a umarł dnia 30 marca roku Chrystusa 1512. Na nim wygasł ten ród, którego herby znajdują się w Toruniu na dawnych pomnikach i licznych zabytkach.

Pozostaję nadal gotowym do usług Waszej Przewielebności oddany w zupełności
Mikołaj Kopernik

Z Fromborka, dnia 11 stycznia 1539 r.

Adres: Najprzewielebniejszemu w Chrystusie Ojcu i Panu, Janowi, z Bożej łaski biskupowi Warmińskiemu, Panu mojemu miłościwemu.

List Kopernika do Zygmunta I

WŁASNORĘCZNY LIST KOPERNIKA DO KRÓLA ZYGMUNTA I PISANY W IMIENIU KAPITUŁY WARMIŃSKIEJ

Najjaśniejszy i najmiłościwszy władco, Królu i Panie najłaskawszy! Po zapewnieniu o naszym przywiązaniu i gotowości do kornych usług.

Często już chcieliśmy użalić się przed Tobą, najmiłościwszy Panie, na krzywdy nasze, lecz wstrzymywała nas jakaś nieśmiałość nasza i majestat dostojnego imienia Twojego, do któregośmy powinni zawsze zwracać się raczej z uczczeniem aniżeli ze sprawami.

Czytaj więcej: List Kopernika do Zygmunta I